Ảnh chụp doanh nhân mạnh mẽ đang nắm giữ hòn đá lớn trên đầu

Ảnh chụp doanh nhân mạnh mẽ đang nắm giữ hòn đá lớn trên đầu

  • Tiêu đềẢnh chụp doanh nhân mạnh mẽ đang nắm giữ hòn đá lớn trên đầu
  • CategoryStock Con Người
  • Xem14
  • Download65
  • FileJPG
  • SizeJPG 3900 x 3510 px
  • Chú thích

Ảnh chụp doanh nhân mạnh mẽ đang nắm giữ hòn đá lớn trên đầu
công việc, trọng lượng, thuế, nhiệm vụ, cuộc đấu tranh, nhấn mạnh, căng thẳng, đá, đá, đẩy, vấn đề, áp lực, đau khổ, bị áp bức, văn phòng, di chuyển, khối lượng, người quản lý, con người, công việc, nặng, sự cố gắng, kinh doanh, gánh nặng, gánh nặng, hóa đơn, hành động